GDPR

 

INFORMACE O ZPŮSOBU A ROZSAHU ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ DLE obecného nařízení

o ochraně osobních údajů č. 2016/679/EU (GDPR)

  1. AM SERVIS & DISTRIBUCE, s.r.o., se sídlem K Boru 107/3, Darkovičky, 748 01 Hlučín, IČO: 01820427, zapsaná v obch. rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 56749, zpracovává jako správce Vaše osobní údaje, nutné pro řádný výkon své činnosti (dále také jako „ Osobní údaje“).

  2. V tomto dokumentu bychom Vás z pozice správce rádi informovali o zásadách a postupech při zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech, a to v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen Nařízení), a zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů.

  3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

  4. Vaše Osobní údaje společnost AM SERVIS & DISTRIBUCE, s.r.o. zpracovává pouze pro níže uvedené účely a na základě uvedených právních základů:

   1. plnění smlouvy (dále také jako „ Smlouva“) dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

   2. plnění právních povinností dle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR,

   3. marketing – na základě Vašeho odvolatelného souhlasu dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR, tj. zejména nabízení výrobků a služeb, zasílání informací
    o pořádaných akcích, výrobcích, službách a jiných aktivitách, včetně přímého marketingu prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti,

   1. pro účely našeho oprávněného zájmu na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání základních obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,

   1. vedení uživatelského účtu na základě Vašeho odvolatelného souhlasu dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR,

  1. Zpracovávané údaje

 • jméno a příjmení
 • adresa bydliště
 • doručovací adresa
 • adresa elektronické pošty
 • telefonní číslo
 • bankovní spojení
 • sídlo
 • identifikační číslo (IČO)
 • daňové identifikační číslo (DIČ)
 • údaje o objednávkách zboží
 • IP adresa, cookies
  1. Forma zpracování - osobní údaje bude správce zpracovávat v elektronické podobě automatizovaným a neautomatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

  2. Osobní údaje budou společností AM SERVIS & DISTRIBUCE, s.r.o. poskytnuty těmto třetím osobám:

   1. osobám podílejícím se na dodání zboží či realizaci plateb na základě Smlouvy

   1. osobám poskytujícím společnosti AM SERVIS & DISTRIBUCE, s.r.o. marketingové, serverové, webové, cloudové nebo IT služby;

   2. mohou být poskytnuty externí účetní či daňovému poradci;

   3. mohou být poskytnuty externí advokátní kanceláři;

   4. mohou být poskytnuty soudům, soudním exekutorům a dalším státním orgánům;

  1. Osobní údaje nebudou poskytnuty třetím osobám ze zemí mimo EU a EHP.

  2. Osobní údaje budou společností AM SERVIS & DISTRIBUCE, s.r.o. zpracovávány po dobu trvání Smlouvy, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností společnosti AM SERVIS & DISTRIBUCE, s.r.o., podle platných právních předpisů nejdéle však 10 let od jejího ukončení. Informace uchovávané na základě uděleného souhlasu budou zpracovávány po dobu neurčitou do odvolání souhlasu.

  3. Nákup zboží není podmíněn souhlasem se zpracováním osobních údajů a kupující může souhlas s uchováváním a zpracováváním výše uvedených osobních údajů na základě souhlasu nebo se zasíláním obchodních sdělení kdykoliv odvolat, a to tak, že zašle společnosti na adresu elektronické pošty info@krabicky-pro-elektroniku.cz zprávu nebo tuto skutečnost oznámí společnosti telefonicky na čísle +420 732 354 186.

Tímto odvoláním souhlasu není dotčeno zpracování osobních údajů provedené
v minulosti ani pro účely splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je kupující, případně jsou nezbytné pro splnění právní povinnosti.

  1. Pro účely analýzy návštěvnosti našich webových stránek, zlepšení Vašeho komfortu, poskytování funkcí sociálních médií a personalizaci obsahu, naše webové stránky využívají cookies. Server do Vašeho počítače uloží malé množství dat, která nás informují o tom, jak naše webové stránky používáte. Ukládání cookies, které nejsou nezbytně nutné pro provoz stránek, můžete zakázat v nastavení Vašeho prohlížeče. Tyto cookies smíme používat jen s Vaším souhlasem. Takto získané informace sdílíme se svými partnery pro sociální média, inzerci a analýzy.

  2. V souladu s předpisy pro ochranu osobních údajů máte tato práva:

   1. Právo na přístup k Osobním údajům u společnosti AM SERVIS & DISTRIBUCE, s.r.o., což znamená, že si můžete kdykoliv požádat o potvrzení společnosti AM SERVIS & DISTRIBUCE, s.r.o., zda Osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho budou zpracovávány, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud Osobní údaje byly získány, a zda dochází na základě zpracování Osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak může společnost AM SERVIS & DISTRIBUCE, s.r.o. požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů.

   2. Právo na opravu Osobních údajů, což znamená, že můžete požádat společnost AM SERVIS & DISTRIBUCE, s.r.o. o opravu či doplnění Osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.

   3. Právo na výmaz Osobních údajů, což znamená, že společnost AM SERVIS & DISTRIBUCE, s.r.o. musí vymazat Vaše Osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) odvoláte souhlas a neexistuje žádný další důvod pro zpracování (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování (iv) zpracování je protiprávní nebo (v) to ukládá zákonná povinnost.

   4. Právo na omezení zpracování Osobních údajů, což znamená, že dokud se nevyřeší sporné otázky ohledně zpracování Vašich Osobních údajů, konkrétně pokud (i) popíráte přesnost Osobních údajů, (ii) zpracování je protiprávní, ale místo výmazu Osobních údajů chcete jejich zpracování pouze omezit, (iii) společnost AM SERVIS & DISTRIBUCE, s.r.o. již Osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy ano (iv) nebo pokud Vámi byla vznesena námitka proti zpracování dle čl. 1.6. písm. f), společnost AM SERVIS & DISTRIBUCE, s.r.o. může mít Osobní údaje pouze uloženy a další zpracování je podmíněno Vaším souhlasem, případně tím, že tyto údaje jsou potřeba z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků,

   5. Právo na přenositelnost údajů, což znamená, že máte právo získat Vaše Osobní údaje, které jste poskytli společnosti AM SERVIS & DISTRIBUCE, s.r.o. se souhlasem ke zpracování nebo pro účely plnění smlouvy, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a, je-li to technicky proveditelné, máte právo, aby společnost AM SERVIS & DISTRIBUCE, s.r.o. tyto údaje předala jinému správci.

   6. Právo vznést námitku proti zpravování Osobních údajů, což znamená, že můžete u společnosti AM SERVIS & DISTRIBUCE, s.r.o. podat písemnou či elektronickou námitku proti zpracování svých Osobních údajů, čímž způsobíte, že společnost AM SERVIS & DISTRIBUCE, s.r.o. Osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami.

  3. Veškerá svá práva, stanovená předchozím odstavcem, můžete uplatnit
   u společnosti AM SERVIS & DISTRIBUCE, s.r.o. buďto písemnou formou doporučeným dopisem, zaslaným na adresu jeho sídla, či elektronickou formou na e-mailové adrese info@krabicky-pro-elektroniku.cz či telefonicky na čísle: +420 732 354 186.

  4. Dále máte právo podat stížnost proti zpracování Osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů na adrese: www.uoou.cz.

  5. Poskytnutí osobních údajů za účelem uzavření smlouvy je požadováno z důvodu, že jsou nezbytné pro plnění závazků ze smlouvy, případně jejich poskytnutí vyžaduje zákon. Důsledkem neposkytnutí údajů může být neuzavření smlouvy.

  6. Na základě zpracovávaných Osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování.

  7. Prohlašujeme, že jsme přijali veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení Vašich osobních údajů. Zejména jsme přijali technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.

  8. Prohlašujeme, že k osobním údajům mají přístup pouze námi pověřené osoby.

  9. V případě, že bude společnost AM SERVIS & DISTRIBUCE, s.r.o. chtít užívat osobní údaje k jinému účelu, než který je stanoven v této informační doložce, neprodleně vám poskytne informaci o tomto jiném účelu a další informace uvedené v této doložce.

  10. Informace nabývá účinnosti dne 25. 5. 2018.

V Hlučíně dne 23. 5. 2018

Za AM SERVIS & DISTRIBUCE, s.r.o.

Lucie Menšíková, jednatelka