Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnosti

AM SERVIS & DISTRIBUCE, s.r.o.

verze 2017.01

 

 

I.

Preambule

 

Tyto Všeobecné obchodní podmínky společnosti AM SERVIS & DISTRIBUCE, s.r.o. (dále jen „VOP“) upravují vzájemná práva a povinnosti mezi níže uvedeným prodávajícím a kupujícím vzniklé na základě kupní smlouvy nebo v souvislosti s jejím uzavřením. Je-li nutné odlišit různé verze VOP, uvádí se za zkratkou číslo verze, např. VOP 2017.01.

 

 

 

II.

Definice

 

(1) Prodávajícím je společnost AM SERVIS & DISTRIBUCE, s.r.o., IČ  018 20 427, se sídlem: K Boru 107/3, Darkovičky, 748 01 Hlučín, zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn.: C 56749.

 

(2) Kupujícím je jakýkoliv člověk nebo právnická osoba, který uzavírá s prodávajícím kupní smlouvu, na jejímž základě kupuje od prodávajícího prodávajícím prezentované zboží.

 

(3) Smluvní strany je společné označení pro prodávajícího a kupujícího.

 

(4) Spotřebitelem je v souladu s ust. § 419 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „OZ“) každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná.

 

(5) Podnikatelem je každý kupující, který není spotřebitelem.

 

(6) Webovými stránkami prodávajícího jsou webové stránky dostupné na adrese https://www.krabicky-pro-elektroniku.cz

 

(7) E-mailem prodávajícího je e-mailová adresa info@krabicky-pro-elektroniku.cz.

 

 

 

III.

Uzavření kupní smlouvy

 

(1) Na webových stránkách prodávajícího je prezentováno zboží, se kterým prodávající obchoduje. Tato prezentace má pouze informativní charakter a nejedná se o nabídku ve smyslu ust. § 1731 OZ. Ustanovení § 1732 odst. 2 OZ se nepoužije.

 

(2) Na webových stránkách prodávajícího jsou u prezentovaného zboží zobrazeny detailnější informace, přičemž jednou ze zobrazovaných informací je i cena. Tato cena je zobrazována včetně DPH. Prodávající prodává prezentované zboží za cenu, která je zobrazována v okamžiku uzavření kupní smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

 

(3) Kupující si může zboží prezentované na webových stránkách prodávajícího objednat dvěma způsoby, a sice: 1. prostřednictvím webových stránek prodávajícího, 2. e-mailovou objednávkou zaslanou na e-mail prodávajícího.

 

(4) Při objednávce na webových stránkách prodávajícího vybere kupující konkrétní zboží a jeho množství tím, že je vloží do nákupního košíku na webových stránkách prodávajícího, uvede své fakturační a dodací údaje, vybere způsob dodání zboží a způsob platby. Před odesláním má kupující možnost si zkontrolovat veškeré položky a případně změnit svou volbu. Kupujícímu se zobrazí úplná a konečná cena, která zahrnuje i náklady na dodání zboží, popřípadě určitý způsob úhrady. K odeslání objednávky prostřednictvím webových stránek prodávajícího dochází stisknutím tlačítka „Objednat“. Odesláním se objednávka stává závaznou nabídkou ve smyslu ust. § 1731 OZ.

 

(5) Při nebo před objednávkou prostřednictvím webových stránek prodávajícího si může kupující zaregistrovat svůj účet. V takovém případě budou informace, které o sobě do účtu uvede, použity pro automatické vyplnění polí při zadávání fakturačních a dodacích údajů. V menu registrovaného účtu může kupující sledovat historii svých objednávek.

 

(6) V případě e-mailové objednávky kupující uvede konkrétní zboží a jeho množství, které chce od prodávajícího koupit. Odesláním se objednávka stává závaznou nabídkou ve smyslu ust. § 1731 OZ. V objednávce může kupující uvést své fakturační a dodací údaje, některý ze způsobů dodání zboží, které uvádí prodávající na svých webových stránkách a některý ze způsobů platby, které uvádí prodávající na svých webových stránkách.

 

(7) Ať už byla objednávka učiněna prostřednictvím webových stránek nebo prostřednictvím e-mailu, je kupní smlouva uzavřena okamžikem, kdy prodávající doručí kupujícímu na e-mail akceptaci nabídky kupujícího.

 

(8) Kupující je povinen uvést správné fakturační a dodací údaje. Fakturační a dodací údaje uvedené kupujícím považuje prodávající za správné. Za správnost a úplnost fakturačních a dodacích údajů odpovídá kupující.

 

(9) Podnikatelé si mohou s prodávajícím sjednat individuální slevy na jednotlivé výrobky. V tom případě se na kupní smlouvy s nimi uzavřené vztahují ceny uvedené na webových stránkách prodávajícího ve smyslu ust. odst. 2 upravené o dohodnuté slevy.

 

(10) Podnikatelé a firmy s registrací IČ / DIČ nakupují se slevou 15%. Tato sleva 15% se vztahuje na položky, u kterých je tato sleva zobrazena na eshopu  www.krabicky-pro-elektroniku.cz

 

(11) Zboží, jež je předmětem kupní smlouvy, je až do úplného zaplacení kupní ceny ve vlastnictví prodávajícího. Nebezpečí škody na věci přechází na kupujícího již převzetím zboží.

 

 

 

 

 

 

IV.

Výroba a úprava zboží na zakázku

 

(1) Kupující má rovněž možnost dohodnout se s prodávajícím na vyrobení , či úpravě zboží na zakázku. V tomto případě si může vybrat některé ze zboží prezentovaného na webových stránkách a navrhnout úpravy, např. frézování, popřípadě navrhnout výrobu z jiného materiálu.

 

(2) Při objednávce prostřednictvím webových stránek prodávajícího uvede kupující své požadavky na výrobu či úpravu zboží na zakázku v intencích předešlého odstavce do pole „Komentář k objednávce“. Odeslaná objednávka, jejíž součástí je vyplněné pole „Komentář k objednávce“ s požadavky na výrobu či úpravu zboží na zakázku není nabídkou ve smyslu ust. § 1731 OZ, ale výzvou k podání nabídky.

 

(3) Při objednávce prostřednictvím e-mailu uvede kupující své požadavky na výrobu či úpravu zboží na zakázku v intencích ustanovení čl. IV. odst. 1 těchto VOP do vlastního textu tohoto e-mailu. Odeslaná objednávka, která obsahuje požadavky na výrobu či úpravu zboží na zakázku, není nabídkou ve smyslu ust. § 1731 OZ, ale výzvou k podání nabídky.

 

(4) Má-li být předmětem kupní smlouvy zboží vyrobené nebo upravené na zakázku, je kupní smlouva uzavřena okamžikem, kdy se smluvní strany dohodnou na konkrétní podobě zboží vyráběného nebo upravovaného na zakázku, jeho množství a kupní ceně.

 

(5) Na prodej zboží vyrobeného či upraveného na zakázku se vztahují i jiná ustanovení těchto VOP, něž ta, která jsou uvedena v tomto článku, pakliže to jejich podstata nevylučuje.

 

 

 

V.

Platební a dodací podmínky

 

(1) Prodávající umožňuje následující způsoby dodání zboží: 1. osobní odběr kupujícím v sídle prodávajícího, 2. rozvoz prodávajícím, 3. zaslání zboží prostřednictvím třetí osoby.

 

(2) Prodávající umožňuje následující způsoby platby kupní ceny za zboží: 1. platba v hotovosti při osobním odběru kupujícím v sídle prodávajícího, 2. platba na dobírku v případě zaslání zboží prostřednictvím třetí osoby, 3. bezhotovostní převod před expedicí zboží.

 

(3) Podnikateli umožňuje prodávající nad rámec možností platby kupní ceny za zboží uvedených v předešlém odstavci možnost úhrady na základě daňového dokladu se splatností 14 dní od vystavení daňového dokladu bezprostředně před odesláním zboží. Dostane-li se kupující do prodlení s úhradou kupní ceny, je povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,1% z kupní ceny za každý den prodlení.

 

(4) V případě platby v hotovosti nebo platby na dobírku je kupní cena splatná okamžikem převzetí zboží, které je předmětem kupní smlouvy.

 

(5) V případě platby bezhotovostním převodem před expedicí zboží je kupní cena splatná 14 dnů od uzavření kupní smlouvy.

 

(6) Při úhradě kupní ceny bezhotovostním převodem se kupní cena považuje za uhrazenou jejím připsáním na účet prodávajícího.

 

(7) Úplné informace o nákladech na jednotlivé způsoby dodání zboží, popřípadě způsoby platby kupní ceny, jsou k dispozici na webových stránkách prodávajícího.

 

(8) Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 

 

 

VI.

Odstoupení od kupní smlouvy

 

(1)  Spotřebitel má právo dle ust. § 1829 odst. 1 OZ od kupní smlouvy odstoupit ve lhůtě čtrnácti dnů od převzetí zboží. V případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být odesláno v uvedené lhůtě na adresu sídla prodávajícího nebo na e-mail prodávajícího. Pro odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel využít vzorový formulář  poskytovaný prodávajícím, který je přílohou těchto obchodních podmínek.

 

(2) Odstoupením podle předchozího odstavce se smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy a to zasláním na adresu sídla prodávajícího, nebo osobním předáním v sídle prodávajícího. Náklady na vrácení zboží nese kupující, a to i v případě, že zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Prodávající vrátí peněžní prostředky přijaté od kupujícího, včetně nákladů na dodání, a to do čtrnácti dnů od odstoupení od kupní smlouvy stejným způsobem, jakým byly kupujícím zaplaceny. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

 

(3) Kupující nese náklady na snížení hodnoty zboží způsobené nakládáním s tímto zbožím jinak než je nutné s ohledem na jeho povahu a vlastnosti, zejm. poškozením nesprávnou manipulací, úpravou kupujícím, či neodpovídajícím balením vráceného zboží.

 

(4) Spotřebitel však v souladu s ust. § 1837 OZ nemá právo na odstoupení od kupní smlouvy podle tohoto článku mj. v případě, že zboží bylo vyrobeno nebo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu.

 

 

 

VII.

Práva z vadného plnění

 

(1) Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal, má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal, nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na účel, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá.

 

(2) Prodávající však neodpovídá u zboží prodávaného za nižší cenu za vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, za opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží za vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

 

(3) Kupující je povinen prohlédnout zboží při jeho převzetí. Kupující je povinen uplatnit práva z vadného plnění u prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, co vadu zjistil. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

 

(4) Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na e-mailové adrese nebo na adrese jeho sídla. Za okamžik uplatnění práva z vadného plnění se považuje okamžik, kdy projev vůle kupujícího dojde prodávajícímu.

 

(5) Pro řádné uplatnění práva kupujícím u prodávajícího postačí odeslat na e-mailovou adresu prodávajícího identifikaci kupujícího, identifikaci kupní smlouvy (datum, číslo objednávky, apod.), identifikaci vadného zboží, popis vady zboží, fotografie zobrazující tuto vadu a uplatněné právo z vadného plnění. Prodávající bez zbytečného odkladu vyrozumí kupujícího o vyřízení reklamace, zejména o skutečnosti, zda je nutné zaslat vadné zboží prodávajícímu na posouzení.

 

(5) Práva a povinnosti prodávajícího a spotřebitele z vadného plnění se řídí zejména ustanoveními §§ 1914 - 1925, §§ 2099 - 2117 a §§ 2161 - 2174 OZ a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

 

 

 

VIII.

Souhlas se zpracováním osobních údajů a jejich ochrana

 

(1) Kupující, který je fyzickou osobou souhlasí se zpracováním svých osobních údajů prodávajícím, které prodávajícímu poskytl při objednání zboží nebo při registraci účtu, zejména jména, příjmení, telefonního čísla, e-mailové adresy, adresy bydliště nebo místa podnikání, adresy dodání zboží, identifikačního číslo, daňového identifikačního číslo, čísla faxu, přihlašovacího hesla a údajů o objednávkách zboží, pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, vedení účtu kupujícího a marketingové účely prodávajícího, zejm. zasílání obchodních sdělení (tj. informací souvisejících se zbožím nebo podnikem prodávajícího na e-mailovou adresu kupujícího nebo formou SMS na telefonní číslo kupujícího), a to na dobu neurčitou.

 

(2) Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 

(3) Kupující má právo kdykoli vyjádřit nesouhlas se zpracováním osobních údajů prodávajícím pro marketingové účely prodávajícího písemně na adresu sídla prodávajícího nebo na jeho e-mailovou adresu.

 

(4) Kupující je povinen své osobní  údaje uvádět vždy správně, úplně a pravdivě. Kupující je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně svých osobních údajů.

 

(5) Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Prodávající bez předchozího souhlasu kupujícího nepředá osobní údaje třetí osobě mimo zpracovatele a dopravce zboží.

 

(6) Kupující má právo v případě, že se domnívá, že prodávající zpracovává jeho osobní údaje v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení, nebo požadovat, aby prodávající odstranil takto vzniklý stav.

 

(7) Kupující má právo kdykoli požádat prodávajícího o informaci o zpracování svých osobních údajů ve smyslu § 12 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Prodávající je mu povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí této informace požadovat přiměřenou úhradu.

 

(8) Ochrana osobních údajů kupujícího se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

 

 

 

IX.

Závěrečná ustanovení

 

(1) K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem  Štěpánská 567/15, 120  00  Praha  2, IČ: 00020869, adresa webových stránek: http://www.coi.cz (dále jen „ČOI“). ČOI vykonává také dozor  nad dodržováním zákona č. 634/1992  Sb., o  ochraně  spotřebitele, ve znění  pozdějších předpisů. Prodávající  je  oprávněn  k prodeji  zboží  na  základě  živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

(2) Pro řešení sporů mezi prodávajícím a podnikatelem je příslušný Okresní soud v Ostravě.

 

(3) Právní vztah založený kupní smlouvou se řídí českým právem, a to i v případě, že kupující není subjektem českého práva, popřípadě je jiným způsobem dán mezinárodní prvek. Smluvní strany rovněž výslovně vylučují aplikaci Vídeňské úmluvy o mezinárodní koupi zboží, a to jak při použití metody přímé, tak jako hmotného vnitrostátního práva při použití metody kolizní.

 

(4) Kupující souhlasí s tím, aby mu byly písemnosti doručovány v elektronické podobě, a to na e-mail, který uvedl při zasílání objednávky, popřípadě, ze kterého tuto objednávku zaslal.

 

(5) Pakliže by se některé ustanovení těchto VOP ukázalo být neplatným nebo neúčinným, nemá to vliv na platnost ani účinnost ostatních ustanovení těchto VOP.

 

(6) Tyto VOP jsou dostupné na stránkách prodávajícího na adrese https://www.krabicky-pro-elektroniku.cz/obchodni-podminky/

 

(7) Kupující není oprávněn převést svá práva a povinnosti z kupní smlouvy na třetí osobu.

 

(8) Přílohou těchto VOP je vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.

 

(9) Tyto na VOP se vztahují i na všechny kupní smlouvy uzavřené v budoucnu mezi prodávajícím a kupujícím, pakliže nedojde ke změně VOP, nebo se prodávající s kupujícím nedohodnou jinak.

 

(10) Tyto VOP nabývají účinnosti 1. 7. 2017.

 

 

V Hlučíně 22. 5. 2019                                                            za AM SERVIS & DISTRIBUCE, s.r.o.

                                                                                               Lucie Menšíková, jednatelka

 

 

 

Příloha VOP

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

 

Oznámení o odstoupení od smlouvy

 

AM SERVIS & DISTRIBUCE, s.r.o., IČ  018 20 427

K Boru 107/3

748 01 Hlučín-Darkovičky

e-mail:  info@krabicky-pro-elektroniku.cz

 

Oznamuji/oznamujeme *), že tímto odstupuji/odstupujeme *) od smlouvy o nákupu tohoto zboží:

 

 

 

 

Datum objednání *)/datum obdržení *):

 

Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů *):

 

 

 

 

Adresa spotřebitele/spotřebitelů *):

 

 

 

 

Datum *):

 

Podpis spotřebitele/spotřebitelů*) (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě):

 

 

 

*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte